Beleidsplan 2017-22

Laatste wijziging: 28 augustus 2017

Versie 24 juli 2017, Bestuur Donki Sjot

Missie

Donki Sjot wil een sportieve en gezellige volleybalvereniging zijn waar sport en sfeer samen komen en waarin iedereen op elk niveau terecht kan. Daarvoor is een sterke vereniging nodig, waarin breedte, jeugd en top in de juiste balans moeten zijn. Volleyballen doe je samen met anderen, in het veld en buiten het veld. Lid zijn van Donki Sjot maakt dat je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van anderen, of je nu speler, scheidsrechter, bestuurder, vrijwilliger, trainer of coach bent.

Om een sterke vereniging te kunnen zijn en blijven is dit meerjarig beleidsplan opgesteld. In dit document worden de verschillende uitgangspunten van de vereniging benoemd. Daarnaast worden korte en lange termijn doelstellingen beschreven. De korte termijn doelstellingen worden getracht voor het seizoen 2017-2018 te worden voltooid. De lange termijn doelstellingen zullen voor de komende 2 tot 5 jaar van toepassing zijn.

Donki Sjot wil een toonaangevende volleybalvereniging zijn met een regionale functie, spelend in de top van Nederland en met een sterke jeugdopleiding.

Donki Sjot wil de leden "volleybal op ieders niveau" bieden.

 • Dat wil zeggen dat iedereen zoveel mogelijk de kans krijgt om op het door hem/haar gewenste niveau te volleyballen. Dit kan variëren van gewoon lekker één keer per week een balletje slaan tot het zo intensief mogelijk trainen en prestatiegericht spelen om sportief de top te bereiken. En alles wat daar tussenin zit. 
 • Om iedereen “volleybal op maat” te bieden zijn er veel mensen betrokken en wordt er veel samengewerkt tussen TC, spelers, trainers en coaches. Er vindt altijd overleg plaats tussen TC, spelers, trainers en coaches om alle facetten zoals, niveau, inzet, leeftijd, individuele wensen, kortom alles wat betreft volleybal op elkaar af te stemmen. Hiervoor vinden in de hogere teams individuele gesprekken plaats tussen trainer/coach en spelers, teamevaluaties met de TC en minimaal tweemaal per seizoen vindt er overleg plaats tussen trainers en TC en tussen coaches en TC. Daarnaast heeft ieder team van CMV tot senioren een aanspreekpersoon in de TC. Ouders met vragen kunnen zich ook rechtstreeks tot de TC richten.
 • Aan het eind van elk seizoen houdt de TC een enquête waarin iedereen zijn/haar persoonlijke wensen kan invullen. Bij het indelen van de teams tracht de TC altijd zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wensen, echter is dat niet altijd mogelijk.
 • Aan het eind van het seizoen vinden er selectietrainingen in groepen plaats, zodat trainers en coaches voor het nieuwe seizoen in kunnen schatten op welk niveau spelers zitten voor het nieuwe seizoen.

Donki Sjot wil de leden goed volleybal aanleren, waarbij plezier en sportiviteit belangrijke factoren zijn. 

 • Drie dingen staan bij Donki Sjot altijd voorop: we willen goed volleyballen, plezier maken en ons sportief gedragen. 
 • Goed volleyballen betekent optimaal presteren. Dat is iets anders dan winnen. Bij presteren gaat het erom dat je datgene wat je (als team, maar ook als individuele speler) kunt, ook daadwerkelijk laat zien. Je kunt dus een wedstrijd verliezen en toch goed presteren. En andersom kun je een wedstrijd winnen, maar niet goed presteren.
 • Goed volleyballen begint bij goed leren bewegen. Daarom nemen wij een doorgaande ontwikkelingslijn van de individuele volleyballer als uitgangspunt. Niet leeftijd is het belangrijkste voor de indeling van trainingsgroepen maar de groei, rijping en ontwikkeling van iedere speler.
 • Motivatie van spelers is een belangrijke voorwaarde om het volleyballen te leren.
 • Plezier maken betekent dat je er lol in hebt om samen met je teamgenoten optimaal te presteren. En dat je dat tijdens wedstrijden en trainingen ook laat zien. Ook buiten het veld maken we samen (en met anderen) plezier.
 • Sportiviteit betekent dat we altijd respect tonen voor de tegenstander, de scheidsrechter en anderen. Dit geldt voor iedereen die de club op een of andere manier vertegenwoordigt (spelers, coaches, supporters, enz.). 
 • Donki Sjot wil het motto van de club: "Waar sport en sfeer samenkomen" zowel binnen als buiten het veld uitstralen.

Donki Sjot investeert in goede training en coaching. 

 • In de trainingen en wedstrijden wordt systematisch gewerkt aan het verbeteren van technische vaardigheden, tactisch inzicht, fysieke conditie én mentale instelling. De warming-up is een belangrijk onderdeel van de training en voor de wedstrijd. 
 • In de jeugdopleiding wordt gewerkt met een leerplan, dat is afgeleid van het "Cool Moves Volley"(CMV)-plan van de Nevobo (voor de mini's). 
 • Er wordt alle moeite gedaan om alle teams van tenminste één trainer en één coach (bij voorkeur een trainer/coach) te voorzien. Voor met name coaching zal ook een beroep op ouders worden gedaan. Coaches krijgen, als er behoefte aan is, instructie en begeleiding.
 • Trainers zijn óf gediplomeerd óf volgen een opleiding óf krijgen begeleiding van een gediplomeerde trainer. 
 • Minder ervaren trainers worden gestimuleerd om deel te nemen aan trainingen van ervaren trainers. Train de trainer!
 • Donki Sjot wil zoveel mogelijk trainers uit eigen gelederen opleiden. 
 • Per seizoen vinden er evaluatiemomenten plaats tussen TC en trainers en coaches. 

Donki Sjot stimuleert talentontwikkeling. 

 • Alle spelers krijgen in de jeugdopleiding de kans hun talenten te ontwikkelen. 
 • Om talent zo goed mogelijk te ontwikkelen krijgen spelers de kans om op een voor hen passend niveau te spelen en te trainen. Indien mogelijk kunnen talentvolle spelers meetrainen met hogere teams. Voor deze vaak derde training komt niet iedere speler/speelster in aanmerking. Meetrainen met een hoger team mag niet ten koste van de eigen teamtraining(en) gaan.
 • Als een speler/speelster vanuit een lager team wordt gevraagd om in een hoger team mee te spelen, is speeltijd niet gegarandeerd. Elk puntje dat hij/zij meespeelt, is meegenomen; vanaf de kant kijken en luisteren is ook al leerzaam.
 • Als een speler/speelster vanuit een hoger team wordt gevraagd om met een lager team mee te spelen, is speeltijd niet gegarandeerd.

Donki Sjot en de kracht van vrijwilligers

 • Een bijzondere volleybalvereniging draait op bijzondere mensen: de leden, vaak ook de ouders van de leden, trainers, coaches, actieve leden in de commissies en vele vrijwilligers. Van training geven tot reclameborden ophangen en neerzetten in de sporthal, van bestuurswerk tot rijden naar een wedstrijd, om een bijzondere club te zijn en te blijven kunnen we ieders ideeën, inzet en talent goed gebruiken!
 • Een aantal belangrijke activiteiten die moeten gebeuren worden jaarlijks verdeeld over de teams. Het betekent dat je samen met je teamgenoten een taak uitvoert of iets organiseert of anderszins bijdraagt aan het goed en gezellig draaiende houden van de vereniging. Donki Sjot verwacht dat je enthousiast je medewerking verleent aan deze teamtaken! Elk team krijgt een bestuurslid dat zal ondersteunen bij het uitvoeren van de teamtaak.
 • Als je zelf een wedstrijd speelt, ga je ervan uit dat iemand die fluit. Scheidsrechters zijn bij het volleybal natuurlijk gewoon volleyballers, zoals jijzelf. Ieder teamvan Donki Sjot krijgt een team toegewezen waarvoor ze wedstrijden fluiten. Dat wil zeggen dat alle seniorenteams en A-jeugd een eigen team toegewezen krijgen door de scheidsrechterscoördinator. 
 • De Nevobo wijst de scheidsrechters voor de promotieklasse en hoger aan. Daarom dienen alle teams die promotieklasse of hoger spelen ten minste 18 punten te leveren (oftewel ten minste 3 regioscheidsrechters).

Voor uitgebreidere informatie over het scheidsrechter beleid wordt verwezen naar het document Donki Sjot-scheidsrechter beleid.

Donki Sjot en Partners

 • Sponsoring is onmisbaar voor onze volleybalvereniging. Goede PR, informatievoorziening via website en sociale media, reclamedragers in de zaal – wedstrijd- en inspeelshirts, reclameborden om het veld – maken het voor bedrijven interessant om partner van Donki Sjot te zijn
 • Een actieve sponsorcommissie zoekt creatieve samenwerkingsmogelijkheden met ondernemingen, die voor bedrijven waarden vertegenwoordigen en waarvoor we reële sponsorkosten in rekening kunnen brengen. Donki Sjot staat ervoor open om deze waarde (tegenprestatie) ook aan de ondernemers te leveren.
 • WSD, Gemeente Sint-Michielsgestel en Gemeente ’s-Hertogenbosch
 • Volleybalverenigingen en sportverenigingen in de regio om elkaar te kunnen versterken.
 • Samenwerking met de Nevobo wordt gezocht op de terreinen waar we elkaar kunnen versterken, zoals: advies over en weer, promotie van de volleybalsport in onze regio, actieve deelname aan de bestuursorganen van de Nevobo, waarin de problemen, mogelijkheden en uitdagingen van het volleybal worden besproken.

Doelen:

Korte termijn (vóór seizoen 2017-2018)

 • Het bestuur stelt een werkgroep Eredivisie op die de consequenties van het deelnemen aan de Eredivisie onderzoeken, zodat het bestuur een onderbouwde beslissing voor de komende jaren kan nemen.
 • De nieuwe website gaat voor het nieuwe seizoen de lucht in.
 • Er zijn verschillende werkgroepjes in het leven geroepen binnen het bestuur, om op deze aspecten van de vereniging een verbeterslag te kunnen maken, zodat het toegankelijker wordt om te fluiten, training te geven, te coachen of aan te sluiten als vrijwilliger:
  • Scheidsrechters (opleiden en begeleiden)
  • Trainers (opleiden en begeleiden)
  • Coaches (opleiden en begeleiden)
  • Vrijwilligers, vacatures en takenbeleid

Lange termijn (2 tot 5 jaar)

 • Er wordt een communicatiecommissie opgesteld ten behoeve van de informatievoorziening en om onduidelijkheden te voorkomen.
 • Er wordt een vrijwilligerscoördinator in het leven geroepen om inzichtelijk te maken wie wat doet binnen de vereniging en zorg te dragen voor het motto: ‘vele handjes maken licht werk’.
 • Donki Sjot biedt structureel de mogelijkheid voor begeleiding, opleiding en coachen van vrijwilligers, scheidsrechters, trainers en coaches.
 • Elke commissie stelt doelstellingen op die passen binnen de visie en beleid van Donki Sjot
 • Gezond financieel beleid, met een actieve begrotingsdiscipline. De penningmeester vergelijkt rond de jaarwisseling en in het voorjaar alle inkomsten en uitgaven met de groting. Dit houdt in dat de uitgaven minimaal gedekt moeten worden door de structurele inkomsten van de vereniging. Aangezien de penningmeester een halfjaarlijks meetmoment uitvoert, vraagt Donki Sjot de trainers hun declaratie per halfjaar in te dienen. De eerste declaratie vindt dan plaats voor kerst en de tweede aan het eind van het seizoen.
 • Het bestuur gaat samenwerkingsverbanden zoeken met andere zaalsporten zoals Basketbalverenigingen Den Dungk, maar ook met volleybalvereniging Hands up uit Berlicum om zo een grote partij te vormen naar gemeente etc.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om een programma op te zetten om jonge jeugd te werven voor sporten in het algemeen en voor volleybal in het bijzonder. We zoeken hiervoor samenwerkingen met andere verenigingen (Basketbal vereniging Den Dungk), (basis)scholen en instellingen.
 • Donki Sjot genereert voldoende sponsorinkomsten om deze doelen mogelijk te maken.

Download als PDF

pdfHLB_Van_Daal-DS_beleidsplan_2017-2022_.pdf(388 KB)

Geschreven door:

Juliette van Rooij

Categorie:

Bestuur

Kleding webshop voor leden

HT Sports Rosmalen

Koop de speciale Donki Sjot sportkleding om lekker in te volleyballen in de webshop

Sponsorkliks!

Ondersteun je club eenvoudig als je online shopt

Lid worden, een keer meetrainen?

Je kunt altijd kennismaken met trainer en team door een aantal mee te trainen. Zie de informatie bij de teams.

En lid worden kan eenvoudig met het online aanmeldformulier